همراهی دوربین /سانا/ با یگان های ارتش در شهرک “حریتان” در حومه شمالی غربی حلب پس از پاکسازی آن از تروریسم

همراهی دوربین /سانا/ با یگان های ارتش در شهرک “حریتان” در حومه شمالی غربی حلب پس از پاکسازی آن از تروریسم

 

 

 

نور