قبیسی: روابط با سوریه به نفع لبنان است

بیروت- سانا

نماینده لبنانی «هانی قبیسی» عضو دفتر سیاسی جنبش امل با تاکید بر اهمیت تقویت روابط میان لبنان و سوریه اشاره کرد که این روابط به نفع لبنان است.

قبیسی بر لزوم هماهنگی بین دولت لبنان و دولت سوریه و تحکیم روابط برادارانه ای میان دو کشور تاکید کرد.