حومه های دمشق جنوبی غربی و قنیطره: کشف مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات به جا مانده از تروریست ها