توزیع بذر و کود بین کشاورزان روستاها و شهرک های ریف درعا

درعا – سانا

هلال احمر عربی سوریه امروز مقادیری از بذر و کود میان کشاورزان روستاها و شهرک های ریف درعا توزیع کرد.

دکتر أحمد المسالمه رئیس شعبه درعا هلال احمر عربی سوریه به خبرنگار سانا توضیح داد: 200 تن بذر گندم و 150 تن کود در بین یک هزار کشاورز توزیع کرده ایم.

وی افزود: هر کشاورز 200 کیلوگرم  گندم و 150 کیلوگرم کود را تحویل گرفت.