سوری های مقیم  سلطان نشین عمان سالگرد استقلال وطنشان از استعمار فرانسه گرامی می دارند

مسقط – سانا

سوری های مقیم  سلطان نشین عمان تاکید کرد که از همه ظرفیت ها و انرژی های خود برای خدمت به میهن خود سوریه به منظور توسعه آن و ارتقای جایگاه آن در میان ملت ها استفاده خواهد کرد.

باشگاه اجتماعی برای جامعه سوریه در بیانیه خود به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد “الجلاء” تاکید شد که این سالگرد همزمان با نبرد و مبارزه ارتش عربی سوریه هنوز برای دفاع از سرزمین و مردم ما و همچنان به حفظ خاک و شکوه میهن ادامه می دهد و برای بازسازی آنچه در جنگ جهانی  علیه کشورمان ویران شده است، تلاش می کند.

در این بیانیه همچنین آمده است:” ما به عنوان سوری ها حق داریم تاریخ باستانی خود را با افتخار جشن بگیریم و از ارزش ها و میراث بزرگ خود، روح عشق، وحدت و فداکاری در راه میهن الهام بگیریم”.