دانشجویان سوری در مصر: سوریه همیشه در برابر متجاوزان مقاوم خواهد ماند

قاهره – سانا 

دانشجویان سوری در مصر تاکید کردند که سالگرد جلاء استعمارگران فرانسوی از سرزمین میهن عزیزمان در حالی است که مردم سرافراز ما نشان می دهند که سوریه در برابر متجاوزان مقاوم است و مصمم تر تا خاک گرانبهای خود را حفظ کند از همیشه هستند.

شعبه اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در بیانیه ای به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگردعید الجلاء، گفت: مردم ما در کنار قهرمانان ارتش عرب سوریه ما به اصول و اصول خود پایبند هستند.

در این بیانیه ابراز اطمینان شد که سوریه با وجود تروریسم همه دشمنان در طول زمان ثابت قدم و سربلند خواهد ماند، زیرا مردمی وفادار و ارتشی سربلند دارد که عقب نشینی را نمی پذیرد.