گسترش فعالیت‌های پروژه‌های کوچک و تکمیل بازسازی مدارس آسیب دیده و تقویت سیستم پرداخت الکترونیکی در جلسه امروز شورای وزیران

دمشق – سانا

شورای وزیران در جلسه هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس بر اهمیت اجرای قانون شماره ۱۸ سال ۲۰۲۴ تأکید کرد که براساس آن بانک‌های تأمین مالی کوچک از همه مالیات ها معاف می شوند.

این شورا سیاست عمومی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقاء سیستم آموزشی و براساس استانداردها و شاخص‌های جهانی بحث کرد تا ارتباط آموزش با بازار کار متحقق شود.

در یک زمینه دیگر، شورای وزیران یاداشت وزارت برق در مورد پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش صندوق حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی نمود.