رئیس جمهور بشار الاسد قانونی مبنی بر ایجاد جایزه ای به نام “جایزه قدردانی دولتی برای شجاعت و بخشش” را صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار الاسد قانونی مبنی بر ایجاد جایزه ای به نام “جایزه قدردانی دولتی برای شجاعت و بخشش” را صادر کرد.

این جایزه به افرادی اعطا می شود که شجاعت، قهرمانی و فداکاری را به کشور نشان دهند، جایی که در حفاظت از شهروندان و اموال خصوصی و عمومی یا دولتی در برابر خطر مشارکت داشته باشند یا عملیات نجات را انجام داد و در موارد بلایای طبیعی کمک کنند.