بررسی تقویت همکاری بین وزارت امور اجتماعی و کار و سازمان شورای پناهندگان دانمارک  

دمشق-سانا

لوی المنجد، وزیر امور اجتماعی و کار با ساتشیرا چیتراکار، مدیر کشوری شورای پناهندگان دانمارکی در سوریه و هیئت همراه وی دیدار و روابط همکاری در بسیاری از زمینه های مرتبط با پرونده حمایت اجتماعی و رشد اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دو طرف یادداشت تفاهم بین دو طرف را از سال 2008 تمدید کردند که هدف آن همکاری در زمینه حمایت از پروژه های کوچک و حمایت از طریق برنامه کمک نقدی در چهار استان (ریف دمشق، درعا، حماه ، حما و حمص) است.

وزیر المنجد در این دیدار بر تمایل این وزارتخانه برای بهره مندی از تخصص این سازمان در زمینه حمایت از مراکز توسعه اجتماعی، توسعه روستایی، توانمندسازی جوانان و حمایت از مراکز نوجوانان و مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت تاکید کرد.

در این دیدار، وزیر المنجد آمادگی این وزارتخانه را برای ارائه حمایت کامل و تسهیلات لازم حهت دستیابی کار این سازمان در سوریه و ایجاد برنامه های مراقبت اجتماعی از گروه های نیازمند در استان های مختلف سوریه تأکید کرد.

به نوبه خود چیتراکار، به اهمیت همکاری با این وزارتخانه برای کار در بسیاری از زمینه ها برای دستیابی به حمایت لازم از قشرهای مورد نظر، از طریق برنامه های حفاظت اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، پروژه های بهبود اقتصادی و توانبخشی اشاره کرد.