اعطای مجوز به رستوران های گردشگری برای استفاده از بخشی از درآمد ارزی خود برای تامین مالی واردات خودشان

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوریه امروز با صدور تصمیمی به رستوران های گردشگری اجازه استفاده از بخشی از درآمد ارزی خود برای تامین مالی واردات خودشان از مواد غذایی مورد استفاده برای تهیئه غذاهای جهانی وناموجود در بازار محلی داد.

بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که این تصمیم براساس پیشنهاد کمیته اقتصادی جهت فعالسازی بخش گردشگری و افزایش درآمد ارزی صادر شد.