مجلس خلق پیشنویس قانونی را تصویب کرد که امکان مدیریت و سرمایه‌گذاری دارایی‌های مصادره شده براساس حکم قضایی را ممکن می‌سازد

دمشق – سانا

مجلس خلق سی امین نشست از دورۀ عادی دهم دورۀ تشریعی سوم خود را با ریاست حموده صباغ، رئیس مجلس برگزار کرد.

مجلس با اکثریت آرا پیشنویس قانون مربوط به مدیریت و سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و اموال مصادره شده براساس حکم قضایی را تصویب کرد و این پیشنویس به قانون تبدیل شد.

بر اساس این قانون، وزارت دارایی مسئولیت مدیریت و سرمایه‌گذاری دارایی ها و اموال مذکور را به جز زمین‌هایی که خارج از طرح‌های تنظیمی قرار دارند، بر عهده خواهد داشت و مدیریت و سرمایه‌گذاری زمین‌هایی خارج از طرح‌های تنظیمی به وزارت کشاورزی و اصلاح زراعی واگذار می‌شود.