عملیات ارتش در زبدانی

 

دمشق- سانا

 

 

نیرمین خلیل