وزارت امور خارجه و مهاجران: محتوای بیانیه مشترک نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ژنو پس از دیدار با فرستاده ویژه دبیرکل در امور سوریه، چیزی جز تلاش مذبوحانه برای پیگیری تلاش هایش با هدف طولانی کردن بحران در سوریه و توجیه نقض حاکمیت سوریه و تلاش برای مداخله در امور داخلی آن نیست

 

وزارت امور خارجه و مهاجران: محتوای بیانیه مشترک نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ژنو پس از دیدار با فرستاده ویژه دبیرکل در امور سوریه، چیزی جز تلاش مذبوحانه برای پیگیری تلاش هایش با هدف طولانی کردن بحران در سوریه و توجیه نقض حاکمیت سوریه و تلاش برای مداخله در امور داخلی آن نیست