بازگشت رونق بخش کشاورزی درعا با از بین رفتن تروریسم

درعا – سانا

بخش کشاورزی در منطقه الشیخ مسکین استان درعا با از بین رفتن دویاره رونق می گیرد.