شادی ساکنان حلب با پیروزی های ارتش و آزادسازی روستاها پس از پاکسازی حومه این شهر از لوث تروریست ها

شادی ساکنان حلب با پیروزی های ارتش و آزادسازی روستاها پس از پاکسازی حومه این شهر از لوث تروریست ها