امضای یک سند برای آموزش بیکاران فیمابین اداره توسعه پروژه ها و تعدادی از شرکت های خصوصی

طرطوس – سانا

اداره توسعه پروژه های متوسط و کوچک با تعدادی از شرکت های خصوصی در طرطوس یک سند برای آموزش بیکاران را امضا کرد.

آموزش بیکاران و کارجویان با مهارت های مطلوب در شرکت های خصوصی از اهداف این برنامه است.

کارجویان شرکت کننده در این برنامه پاداش مالی از اداره توسعه پروژه های متوسط و کوچک را دریافت می نمایند.