سوریه با شدیدترین عبارت احکام  صادره در حق اسیر المقت از سوی دادگاه های صهیونیستی را محکوم می کند

دمشق-سانا

وزارت امور خارجه ومقیمان خارج کشورمان تاکید نمود که سوریه با شدیدترین عبارت احکام صادره از سوی مقامات صهیونیستی در حق زندانی عربی سوری “صدقی المقت” را محکوم می کند.

وزارت خارجه تاکید کرد: دولت جمهوری عربی سوریه از دبیرکل سازمان بین الملل وشورای امنیت وکمیسیر عالی حقوق بشر وسازمان های بین الملی مرتبط به حقوق بشر واجرای قانون بین المللی انسانی خواستار اتخاذ اقدامات لازم برای الزام رژیم صهیونیستی به آزادی فوری اسیر صدقی المقت بدون هیچ قید وشرط، شد.

راما