מסיבת העיתונאים שכנס יושב ראש המשלחת של סוריה בשאר אלג’עפרי לדיאלוג הסורי –סורי בג’ניבה