אל-מוקדאד ואלמזרועי דנו בדרכים לחלופי מומחיות וגבוי הפתוח האגרירי בסוריה ובאזור

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל –מוקדאד דן ען יו”ר הוועדה הערבית לפתוח ולהשקעה חקלאית מוחמד עוביד אלמזרועי ועם המשלחת הנלווית אליו במכניזם שיתוף הפעולה וחלופי מומחיות ובהקמת פרויקטים משותפים לגבוי הפתוח החקלאי הן בסוריה והן באזור.

השר אל-מוקדאד ציין את חשיבות המוסדות הבינערביים להשגת הפיתוח הכלכלי, ואת הצורך לדאוג לבטחון המזון של מדינות ערב, גם כן דנו בסכנת הסנקציות על הפתוח וההשקעה גם בסוריה וגם במולדת הערבית .

אלמזרועי מצדו שם דגש על חשיבות ביקור זה לנוכח יכולתיה, משאביה ומעמדה האסטראטגי של סוריה, בנוסף להשגת אינטרגציה חקלאית בין מדינות ערב, ובצוע יוזמת בטחון המזון הערבי .