משרד החוץ הסורי :הנחיות  לשגריריות  הסוריות לתת הבהרות בקשר לאזרחים הכלולים בצוו החנינה