خمیس :حمایت از مردم و تامین امنیت آنان و انجام آشتی ملی و وفاداری از اولویت های کار دولت است

دمشق-سانا

امروز پارلمان جلسه هشتم دوره عادی خود به ریاست خانم دکتر هدیه عباس آغاز بکار کرد.

این دوره متخصص بحث و بررسی بیانیه دولت جدید در رابطه با دستور کار خود برای مرحله بعدی در حضور رئیس مجلس مهندس عماد خمیس و اعضای دولت، است.

رئیس مجلس خانم دکتر هدیه عباس تاکید کرد: مردم به دولت جدید بسیار امید دارند و ما بایستی تلاش های مضاعف مبذول و راه های حل را پیدا کنیم تا اینکه شرایط کنونی پشت سر بگذرانیم.

وی گفت: حاکمیت قانون اولین گام های موفقیت است و همه ای شهروندان با قانون برابر همدیگر هستند، حال هیات قانون گذاری آمادگی دارد تا با دولت در رابطه با تصویب قوانین برای خدمت و منفعت به شهروندان، همکاری کند.

رئیس کابینه مهندس عماد خمیس نیز تاکید کرد:حمایت از مردم و تامین امنیت آنان و انجام آشتی ملی و وفاداری از اولویت های کار دولت است.

ایهم حسون