توزیع کمک ها اهدا شده توسط فدراسیون روسیه در مرکز اقامت مؤقت در شهرک «الحرجله» واقع در حومه دمشق

توزیع کمک ها اهدا شده توسط فدراسیون روسیه در مرکز اقامت مؤقت در شهرک «الحرجله» واقع در حومه دمشق

غیاث/م.خ