اجرای ارکستر سمفونیک «ماری اینسکی» در آمفی تئاتر شهر باستانی تدمر-گزارش تصویری

2016-05-05

اجرای ارکستر سمفونیک «ماری اینسکی» در آمفی تئاتر شهر باستانی تدمر-گزارش تصویری

غیاث جاویش/م.خ