سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر در «الحسکه» به 71 هزار هكتار رسید

الحسکه – سانا

سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر در «الحسکه» به 71 هزار هكتار رسید.

مهندس رجب سلامه مدیر اداره تولید کشاورزی به گزارشکر سانا با اشاره به اینکه  اراضی زیرکشت اراضی زیر کشت در  بخش های اول و دوم از مناطق کشاورزی، توضیح داد: سطح زیر کشت زیره سبز به 300ر36 هزار هكتار و سطح زیر کشت گشنیز به 250ر21 هزار هكتار و سطح زیر کشت سیاه‌ دانه به 545ر13 هزار هکتار رسیده اند.

غیاث/م.خ