توزیع 9000 پتو  میان مردم منطقه/مخیم یرموک/ در مناطق «يلدا» و«ببيلا» و«بيت سحم» واقع در حومه دمشق

دمشق- سانا

تحت نظارت کمیته عالی امداد رسانی و با حمایت دولت سوریه، اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امداد واشتغال سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) به توزیع کمک های میان مردم منطقه /مخیم الیرموک/ مقیم در حومه دمشق که از منطقه”مخیم الیرموک” از جنایات گروه های  تروریستی فرار کردند،ادامه دادند.

مدیر عمومی اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطینی على مصطفى به /سانا/ گفت: اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امداد واشتغال سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) با هماهنگی استانداری های دمشق و حومه آن 9000 پتو میان مردم منطقه/مخیم یرموک/ مقیم در مناطق «يلدا» و«ببيلا» و«بيت سحم» واقع در حومه دمشق توزیع کردند.

على مصطفى مدیر عمومی اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطینی با تاکیر بر این که اداره به توزیع کمک ها ادامه می دهد اشاره کرد تعداد پتو ها که دیروز و پریروز میان مردم توزیع شده اند به 9000 پتو می رسد.

غیاث/م.خ