گردهمایی “نقش نخبگان جوان در تدوین خطاب دینی معاصر”به فعال سازی نفش جوانان توصیه می کند

دمشق-سانا

شرکت کنندگان در گردهمایی “نقش نخبگان جوان در تدوین خطاب دینی معاصر” که وزارت اوقاف واتحادیه ملی دانشجویان سوریه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه دمشق سازماندهی کردند بر ضرورت تخصیص خطاب دینی معاصر که تمام اقشار جامعه را هدف قرار می دهد ومی تواند با افراطیگری مقابله کند که باید به جوانان نقش فعال در تحریر آن را داده شود.

شرکت کنندگان در توصیات صادر در پایان گردهمایی عصر امروز بر ضرورت ایجاد کادر مشترک بین وزارت اوقاف “تیم جوانان” واتحادیه ملی دانشجویان سوریه به هدف پیگیری تحولات جديد ونوآمدها فکری وملی واجتماعی وتشویق جوانان برای معامله به آن وهمچنان راه اندازی ورکشاپ ها در استان ها ودانشگاه ها ناشی از گردهمایی که توصیات و پیشنهادات در نخبگان جوان بکارد، تاکید کردند.

ت-م

شاهد أيضاً

راکت اندازهای روسیه مواضع ارتش اوکراینی را هدف قرار دادند