بارش باران در دمشق 7-10-2015

بارش باران در دمشق 7-10-2015

غ/خ