مقاومت فلسطین با خمپاره تجمع خودروهای دشمن اسرائیلی را در اردوگاه یبنا در شهر رفح جنوب نوار غزه هدف قرار داد