رئيس جمهور سوریه دکتر بشار الاسد یک دستور عفو عمومی مرتکبان جنایات فرار  داخلی و خارجی و جنایات مطرح شده در قانون خدمت نظامی را صادر کرد

رئيس جمهور سوریه دکتر بشار الاسد یک دستور عفو عمومی مرتکبان جنایات فرار  داخلی و خارجی و جنایات مطرح شده در قانون خدمت نظامی را صادر کرد.

 

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار الاسد: ادراک وفهم سوری ها حقیقت وواقعیت ما جرا در سوریه ،امکان باز کردنِ درب جدیدی برای کار مذهبی ایجاد می کند،و جهت افتراق بین ایمان واقعی وبین افراط گری می باشد.

دمشق- سانا امروز رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار الاسد باهیئت روحانیون مسلمان ومسیحی شرکت …