رئیس جمهور اسد ژنرال میشل عون رئیس جمهور سابق لبنان را به حضور پذیرفت

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز ژنرال میشل عون رئیس جمهور سابق لبنان را به حضور پذیرفت.

رئیس جمهور اسد در این دیدار گفت که قدرت لبنان در ثبات سیاسی و اقتصادی آن است، و لبنانی ها می توانند این ثبات را از طریق گفتگو و اجماع و مهمتر از همه با پایبندی به اصول و شرط بندی نکردن بر روی تغییرات ایجاد کنند.

رئیس جمهور اسد خاطرنشان کرد که ثبات لبنان به نفع سوریه و به طور کلی منطقه است.

رئیس جمهور اسد گفت که ژنرال عون در حفظ روابط برادرانه بین سوریه و لبنان به نفع هر دو کشور نقش داشته است.

رئیس جمهور اسد اعتماد خود را به توانایی لبنانی ها برای غلبه بر همه مشکلات و چالش ها و تخصیص نقش نهادهای ملی و قانون اساسی خود ابراز کرد.

رئیس جمهور اسد تاکید کرد که سوریه و لبنان نمی توانند به چالش های خود جدا از یکدیگر نگاه کنند.

رئیس جمهور اسد اشاره کرد که نزدیکی اخیر عربی- عربی که در اجلاس سران عربی جده ظاهر شد، تأثیر مثبتی بر سوریه و لبنان خواهد داشت.

ژنرال عون گفت که لبنانی ها علی رغم همه چیز به وحدت ملی خود پایبند هستند، وگفت که سوریه به لطف آگاهی مردم و ایمان آنها به کشور، ارتش و رهبری خود، مرحله سخت و خطرناک را پشت سر گذاشته است.

ژنرال عون تاکید کرد که ظهور و شکوفایی سوریه به خوبی بر لبنان و لبنانی ها منعکس خواهد شد.