وزیر کشاورزی: ​​بخش کشاورزی مهم و کلیدی برای ادغام عربی است

بيروت-سانا

مهندس محمد حسان قطنا، وزیر کشاورزی با دكتر عباس الحاج حسن، وزیر کشاورزی در دولت موقت لبنان در بیروت دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار راه های یکسان سازی رویه ها و سیاست های کشاورزی کشورهای عربی برای حفظ امنیت غذایی آنها را مورد بحث قرار دادند.

دو طرف همچنین در مورد موضوع یکسان سازی رویه های مرزی، تسهیل عوارض گمرکی و حل مشکلات پیش روی مبادله مواد غذایی به منظور دستیابی به هدف حفظ امنیت غذایی عرب گفتگو کردند.

قطنا به اهمیت نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی سوریه، عراق، لبنان و اردن و نتایج حاصل از آن از جمله امضای تفاهم نامه ای اشاره کرد.

به نوبه خود، وزیر لبنانی تاکید کرد که مشارکت دو کشور سوریه و لبنان در سطح بخش کشاورزی آغاز روابط مشابه با همه کشورهای عربی است.

وی تاکید کرد که سوریه تنها گذرگاه لبنان به جهان عرب و کشورهای خلیج است.