مجلس خلق اولین جلسه خود در نهمین دور عادی از سومین دوره قانونگذاری را به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس و با حضور مهندس حسین عرنوس نخست وزیر و وزیران آغاز کرد