مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور اسد فرستاده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه را به حضور پذیرفت 29-4-2023
رئیس جمهور اسد فرستاده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه را به حضور پذیرفت 29-4-2023