خبرنگار سانا: شروع فعالیت های جشنواره یاس “خوش آمدید رمضان”  با حضور  حدود 50 شرکت محلی متنوع در میدان باب توما دمشق 

 

خبرنگار سانا: شروع فعالیت های جشنواره یاس “خوش آمدید رمضان”  با حضور  حدود 50 شرکت محلی متنوع در میدان باب توما دمشق