خبرنگار سانا در قاهره: آغاز مذاکرات رسمی مشترک بین دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران با سامح شکری همتای مصری خود که روابط دوجانبه و تحولات منطقه و جهان مورد بحث قرار گرفت

 

خبرنگار سانا در قاهره: آغاز مذاکرات رسمی مشترک بین دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران با سامح شکری همتای مصری خود که روابط دوجانبه و تحولات منطقه و جهان مورد بحث قرار گرفت