بازدید یک هیئت پارلمانی روسیه از کلیسای روم ارتدکس و صومعه های مقدس مار سرکیس، باخوس و مارتقلا در معلولا 

دمشق-سانا

هیئت پارلمانی روسیه به ریاست آنا کوزنتسوا، معاون رئیس دومای دولتی روسیه، معاون دبیر کمیته مرکزی حزب روسیه واحد، امروز از کلیسای روم ارتدکس انطاکیه و سایر مشرق بازدید و با اسقف رومانوس الحنات، جانشین اسقف کلیسای روم ارتدکس انطاکیه و سایر مشرق دیدار کرد.

الحنات با اشاره به همکاری سوریه و روسیه در زمینه بشردوستانه و روابط نزدیک دو کلیسای ارتدکس در دو کشور، از مردم روسیه، رهبری و کلیسای روسیه به خاطر مواضعشان در حمایت از سوریه، مردم و ارتش آن تشکر کرد.

به نوبه خود، کوزنتسوا بر ادامه حمایت روسیه از مردم سوریه و ارائه کمک های بشردوستانه و امدادی به آنان تاکید کرد.

هیئت روسیه همچنین از صومعه مقدس مار سرکیس و باخوس و صومعه مارتقلا در معلولا در حومه دمشق بازدید کرد.