امضای یادداشت تفاهم بین سازمان اکساد و کمیته عربی سرمایه گذاری و رشد کشاورزی

دمشق – سانا

مرکز عربی مطالعات مناطق و اراضی خشک ACSAD و کمیته عربی سرمایه گذاری و رشد کشاورزی یادداشت تفاهمی را برای تقویت همکاری بین دو طرف امضا کردند.

این یادداشت تفاهم با هدف کمک به دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار در منطقه عربی امضا شده است.

این تفاهم نامه که امروز در مقر ACSAD به امضا رسید شامل توسعه سرمایه گذاری های کشاورزی، توسعه تحقیقات علمی کشاورزی، بومی سازی فناوری های کشاورزی مدرن و ارتقای مبادلات تجاری بین کشورهای عربی بود.

دکتر نصرالدین العبید، مدیرکل مرکز «ACSAD» پس از امضای تفاهم نامه در بیانیه ای تاکید کرد: امضای این یادداشت روابط همکاری سازنده بین ACSAD و کمیته عربی سرمایه گذاری و رشد کشاورزی در زمینه های مختلف را منعکس می سازد.

وی همچنین بر اهمیت این همکاری و توسعه آن تاکید و آمادگی ACSAD را برای توسعه همکاری با کمیته  جهت تحقق اهداف دو طرف ابراز کرد.

دکتر محمد بن عبید المزروعی، رئیس کمیته عربی سرمایه گذاری و رشد کشاورزی به نوبه خود با اشاره به جایگاه معتبر سازمان ACSAD در جهان عرب گفت: این تفاهم نامه گامی رو به جلو در همکاری دو طرف شمار می‌رود و امیدواریم با این تفاهم نامه همکاری های مشترک برای پیشرفت در بخش های علمی، تحقیقاتی و کشاورزی توسعه یابد.