(ناگوگی کوچک) فلسطینی بهترین رمان عربی شد

دمشق-سانا

جایزه نجیب محفوظ برای بهترین رمان عربی به حسن حمید بن احمد، رمان‌نویس فلسطینی برای رمان (ناگوگی کوچک) رسید.

نویسنده حسن حمید به سانا گفت که هدف از این رمان ترویج فرهنگ مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های توسعه طلبانه و سرکوب گرانه آن در فلسطین اشغالی بوده است.

جایزه نجیب محفوظ برای بهترین رمان مصری به ابراهیم محمد ابراهیم فرغلی نویسنده و رمان نویس مصری برای رمان ( خواننده قطار) تعلق گرفت.