حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست از فرودگاه بین‌المللی دمشق: سوریه از امارات به خاطر ارسال تیم‌های جستجو و نجات و تجهیزات امدادی به سوریه برای غلبه بر عواقب زلزله تشکر می‌کند

حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست از فرودگاه بین‌المللی دمشق: سوریه از امارات به خاطر ارسال تیم‌های جستجو و نجات و تجهیزات امدادی به سوریه برای غلبه بر عواقب زلزله تشکر می‌کند