رسانه های فلسطینی: یک جوان فلسطینی در نزدیکی ایست بازرسی نظامی حواره در جنوب نابلس به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید

رسانه های فلسطینی: یک جوان فلسطینی در نزدیکی ایست بازرسی نظامی حواره در جنوب نابلس به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید