سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی در جریان کار شورای عمومی حزب روسیه متحد برای امور همکاری بین المللی: غرب برای جعل تاریخ واقعی جنایت های نسل کشی و تخریب میراث تمدنی کشورها تلاش می کند

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی در جریان کار شورای عمومی حزب روسیه متحد برای امور همکاری بین المللی: غرب برای جعل تاریخ واقعی جنایت های نسل کشی و تخریب میراث تمدنی کشورها تلاش می کند