وزارت امور خارجه روسیه حمله پهپادی به مجتمع صنایع دفاعی ایران در اصفهان را محکوم می کند و هشدار می دهد که ممکن است به عواقب غیرقابل پیش بینی منجر شود