1420 تاسیسات در مناطق تل کردی، فضلون 1 و 2 و صنعتی القدم به کار بازگشته اند

ریف دمشق – سانا

بازگشت خدمات در تعدادی از مناطق صنعتی در استان حومه دمشق که در نتیجه تروریسم ویران و تخریب شده اند، منجر به از سرگیری کار در حدود 1420 تاسیسات صنعتی و صنایع دستی شده است.

مدیر مناطق صنعتی و صنایع دستی در ریف دمشق درباره منطقه صنعتی تل کردی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی خدمات در آن موجود است و تمامی خیابان های آن آسفالت شده است که به بازگشت حدود 70 واحد صنعتی از 150 واحد کمک کرده است و 10 واحد نیز در حال بازسازی است.

به نوبه خود مدیرعامل دو منطقه صنعتی فضلون 2 و القدم درباره منطقه فاضلون 2 اعلام کرد که خدمات به طور کامل به این منطقه بازگشت و کلیه زیرساخت ها از جمله آب، برق، فاضلاب و تلفن بازسازی و تمامی خیابان ها آسفالت شده است که باعث شروع به کار مجدد بیش از 750 واحد صنعتی و صنایع دستی شده است.

همچنین تعداد تاسیساتی که در منطقه فضلون 1 به کار و تولید بازگشته اند به 150 واحد رسیده است.