نمایشگاه گذشته نگر هنرمند عز الدین شموط در گالری دمشق