حمله مخربان به ساختمان استانداری سویدا خسارات مادی بزرگ را برجا گذاشت

سویدا – سانا 

حمله گروهی از قانون شکنان دیروز به ساختمان استانداری سویدا خسارات مادی بزرگ به ساختمان و محتویات آن وارد کرد.

این گروه حامل سلاح با یورش به ساختمان استانداری سویدا  اقدام به شکستن وسایل و اثاثیه دفترهای آن کرد و بخش زیادی از محتویات این ساختمان را به سرقت برده‌اند.

خرابکاران هچنین اسناد رسمی و پرونده های مربوط به کار نهادها و شهروندان استان سویدا را به آتش کشیدند.

در پی این حمله شیشه ها و دیوارهای ساختمان به شدت آسیب دیده و تعدادی از خودروهای مجاور نیز به آتش کشیده شدند.