تصاویر از حمام تاریخی “منجک یوسفی” در شهر بصری الشام در درعا