در برابر رئیس جمهور اسد..تعدادی از سفرای جدید سوریه سوگند قانونی یاد کردند

در برابر رئیس جمهور اسد..تعدادی از سفرای جدید سوریه سوگند قانونی یاد کردند