ارتش جمهوری عربی سوریه با همکاری مقاومت لبنانی کنترل کامل جرود فلیطه در قلمون را به دست گرفت

 

دمشق- سانا