کمیته همه پرسی در منطقه زاپوروژیه: پس از شمارش حدود 20 درصد آرا، حدود 98 درصد به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند

کمیته همه پرسی در منطقه زاپوروژیه: پس از شمارش حدود 20 درصد آرا، حدود 98 درصد به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند