خبرنگار سانا:يک ایست بازرسی ارتش عربی سوریه با کاروان اشغالگران آمریکایی قصد عبور از روستای قبور الغراجنه را داشتند ،مقابله و آن را از این روستا بیرون کرد

شاهد أيضاً

شهر ساحلی بانیاس امروز